اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

January 01, 2008

خطاب به دیوانی که از زیبایی و انسانیت هراسانند

نمی توانم زیبا نباشم
عشوه ای نباشم در تجلی جاودان !
چنان زیبایم من
که انسان زیباست
چنان زیبایم من
که گذرگاهم را بهاری نا به خویش آذین می کند .
در جهان پیرامنم
هرگز خون عریانی جان نیست
و کبک را هراسناکی سرب از خرام باز نمی دارد.
چنان زیبایم من
که الله اکبر وصفی است نا گزیر که از من می کنی
زهری بی پاد زهرم در جلوه ی تو .
جهان اگر زیباست
مجیز حضور مرا می گوید

ابلها مردا
عدوی تونیستم من
انکار تو ام.

"احمد شاملو"

1 comment:

Anonymous said...

irani dar gondehguzi mahshar mikonad !

agar manzure shamlu kommunistha bashand baba zeki !
didim cheh goli dar shoravi, chin..kashtand...
man irane dorehe khmeyni ra dideham
sage nezame khomeyni miarzad be nezame komunisti...nezame shah ra ham tajrobeh kardam sage nezame shah miarzad beh nezame khomeyni..
bazgasht beh gharb zadegi !
tanha rahe nejat az orupa jeddi yad gereftan ast...