اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 11, 2007

بیانیه جبهه متحد دانشجویان چپ درمورد بازداشت های اخیر

نخست براي گرفتن كمونيستها آمدند

من هيچ نگفتم.

زيرا من كمونيست نبودم.

بعد براي گرفتن كارگرها و اعضاي سنديكاها آمدند.

من هيچ نگفتم.

سپس براي گرفتن كاتوليكها آمدند

من باز هيچ نگفنم.

زيرا من پروتستان بودم.

سرانجام براي گرفتن من آمدند

ديگر كسي براي حرف زدن باقي نمانده بود.

برتولت برشت

رفقا و دوستان!

رژيم سرمايه داري اسلاميِ ايران در آستانه ي روز دانشجو اقدام به ربودن و بازداشت ده ها تن از دانشجويان سوسياليست نموده است. چه عجب، كه، تاريخ سي ساله ی حاكميتش سرشار از اينگونه اقدامات سركوبگرانه بوده است. انتظار پايبندي به كمترين اصول انساني از جانب چنين حكومتي كه با افتخار بر طبل ارتجاع كوفته و مي كوبد كاملاٌ بي جاست. بنگريد! هر روز كه مي گذرد تئوري هاي اصلاح طلبانه و مماشات گر در برابر آفتاب حقيقت عيني جامعه بيشتر رنگ مي بازند. كه، اگر تئوري ها نخواهند يا نتوانند جهان را تغيير دهند، واقعيت پوياي جهان آنها را در هم شكسته و به تغيير و تحقير وا خواهد داشت!

رفقا و دوستان!

روزهاي سياهي در پيش است. در آستانه ي تكرار چند باره ي آسيبي اساسي بر جبهه ي نيروهاي چپ در ايران قرار گرفتيم! تراژدي و كمدي! در اين سوي ميدان جدال، ارتجاع و قدرت امپرياليستي و در ديگر سو، گروه هاي پراكنده ي جبهه خلق، گرفتار تفسير و تكفير يكديگر. تروتسكي مي گويد براي شكست فاشيسم با شيطان هم بايد متحد شد. ما نيز در اين زمان حساس تمامي رزمندگان جبهه ي خلق را به اتحاد يكپارچه بر عليه دشمنانِ خود فرا مي خوانيم. فارغ از تمامي اختلافات انكار نشده ي تاكتيكي و فارغ از تمامِ كدورت هاي شخصي. كه، اگر نه ديري نخواهد پاييد تا تصوير باژگونه ي سرهاي بريده ي خود را ، يكي يكي، بر صيقل گيوتينِ دشمنان خلق خواهيم ديد.

ياد آوري مي كنيم تحليل نادرست كمينترن از شرايط دهه 1920 كه سوسيال دموكراسي و فاشيسم را دو روي يك سكه مي دانست و بازخواني مي نماييم عملكرد سوسيال دموكرات ها را كه از ترس بلشويسم، چرخ ماشين ويرانگر فاشيسم را به حركت در آورده و همه ي گروه هاي جبهه ي خلق و خودشان را نيز قرباني ساختند.

رفقا!

اكنون زمان اتحاد و عمل مشترك عليه ارتجاع و امپرياليسم است.

ما خواستار آزادي فوري رفقاي محبوسمان و تمامي زندانيان سياسي هستيم.

ما خواستار تشكل هاي آزاد دانشجويي، كارگري و ... مي باشيم.

ما خواستار رفع هرگونه ستم و تبعيض برعليه تمامي ملت ها، اقوام، زنان، اقليت هاي جنسي و مذهبي هستيم.

دست هاي آلوده ي ارتجاع و امپرياليسم كوتاه!

برقرار باد سوسياليسم 

جبهه متحد دانشجويان چپ

No comments: