اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 03, 2007

بیانیه شماره دو دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون دستگیری رفقا در تهران

دستگیری رفقای ما در تهران ثابت نمود که جریان چپ رادیکال در دانشگاه های کشور دارای چنان قدرتی است که حاکمیت حاضر شده برای سرکوب آن به این جریان به صورت علنی رسمیت ببخشد. جریانی که از دل توده ی دانشجو برخواسته و با استقلال از جناح های قدرت توانست خود را به مثابه ی تنها آلترناتیو برای تحقق بخشیدن به شعار آزادی و برابری بر همگان معین نماید. در این مسیر چپ رادیکال هزینه های بسیاری پرداخته است ولی اتحاد و انسجام جریان چپ در سراسر کشور باعث شد که با هر هجوم نیروهای سرکوبگر قدرت بیشتر کسب نماید.
رفقا
شما تنها نیستید. همان گونه که سال قبل و در جریان دستگیری رفقای دانشگاه مازندران با ایستادگی و اتحاد توانستیم آنان را از بند ارتجاع رها سازیم امروز نیز با اتحادی ناگسستنی خواهیم توانست رفقای دربندمان را نیز آزاد کنیم. برای ما شعارهای تحکیمی نظیر هزینه و فایده بی معناست.
رفقا
باید بار دیگر در صفوف به هم فشرده و متحد دانشجویی به حاکمیت نشان دهیم که رفقای در بندمان تنها نسیتند و همان گونه که برای آزادی دیگر زندانیان راه آزادی (از هر مرام و مسلکی) تلاش نمودیم این بار برای آزادی رفقایمان با تمام قوا به صحنه خواهیم آمد و مراسم بزرگداشت روز دانشجو را به صحنه ی مصاف نیروهای آزادی خواه با نیروهای سرکوبگر تبدیل خواهیم کرد.
رفقا
دانشجویان آزادی خواه و برابری سراسر کشور
به یاری رفقای خود بشتابید. اکنون زمان آن فرا رسیده که با تمام قوا به حاکمیت نشان دهیم که در برابر تعرض آنان چون انجمن اسلامی چی های تحکیمی نه تنها سکوت نخواهیم کرد بلکه صحن دانشگاه های کشور را به میدان تقابل آزادی خواهی و ارتجاع تبدیل خواهیم نمود.
ما دانشجویان آزدی خواه و برابری طلب دانشگاه فردوسی مشهد خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی دانشجویان زندانی هستیم.

زنده باد سوسیالیسم
دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه فردوسی مشهد
۱۲/۰۹/۱۳۸۶

No comments: