اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 13, 2007

اعلام حمایت زندانیان سیاسی

باز حقوق دیگری از حق طلبان ظلم ستیز در نهایت بیشرمی تضیع گردید و ده ها دانشجوی روشنفکر و تیز بین و مو شکاف و منتقد مسائل و معضلات به سیاه چالها هدایت شدند تا شاید صدایشان در پهنای ذخیم دیوار های زندان مدفون گردد لذا در محکومیت بازداشت بیش از 45 نفر از دانشجویان بازداشتی در روز جهانی حقوق بشر در دانشگاه تهران اعلام انزجار نموده و عمل ضد حقوق شهروندی حاکمیت را محکوم می نمائیم .


جمعی از زندانیان سیاسی گوهردشت کرج


21/09/86


No comments: