اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 07, 2007

شکنجه ی یکی از دانشجویان دانشگاه مازندران

گویا دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی دست به احیای روش های قرون وسطایی برای شکنجه زده است. بنا بر آخرین اخبار رسیده، حامد محمدی دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران زیر سخت ترین شکنجه ها از جمله قپانی آویزان کردن قرار دارد. خانواده ی او، وی را در حالی دیده اند که هر دو پایش را زنجیر کرده اند. وی هم اکنون در اداره ی آگاهی شهرستان بابلسر نگهداری می شود.

نیروهای امنیتی به خانواده ی حامد محمدی گفته اند که وی حداکثر تا یکشنبه ی هفته ی آینده آزاد خواهد شد.

No comments: