اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 07, 2007

گزارشی از اعتراضات دانشجویان دانشگاه بو علی همدان

دانشجویان همدان شعاردادند: دانشجوی زندانی آزاد باید گردد !

برای سومین روز متوالی ، روز 16 آذر دانشجویان دانشگاه بوعلی در همدان تجمع کردند، درتجمع امروز بیش از هزار نفر ازدانشجویان دست به اعتراض زدند.
شعارهای دانشجویان: دانشجوی زندانی آزاد باید گردد! مرگ بردیکتاتور! دانشجومی میرد ذلت نمی پذیرد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. بهروز کریم زاده آزاد باید گردد. رییس دانشگاه استعفا استعفا .
لازم به توضیح است که انجمن اسلامی ها وطرفداران دفتر تحکیم سعی می کردند دانشجویان را از دادن شعار هایی حمایتی از دانشجویان تهران برحذردارند ودانشجویان را ساکت کنند . که با اعتراض شدید دانشجویان آزادی خواه وبرابری طلب مواجه شدند.
درسایت های مربوط به دفتر تحکیم وحدت وانجمن اسلامی خبر تجمع دانشجویان همدان را بطور کامل منعکس نکرده اند.

دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب – همدان
16 آذر 1386No comments: