اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 18, 2007

لیست امضاهای فراخوان خانواده های دانشجویان دربند

امضای فراخوان کمیته ی پیجوی آزادی دانشجویان دربند توسط بیش از 2000 نفر!
لیست امضاهای فراخوان خانواده ها(ادامه دارد)
نسرین عبدالهی موسوی(مادر ایلناز جمشیدی)
گلی نوروزی(مادر مهدی الهیاری)
اکرم شهلایی(مادر کیوان امیری الیاسی)
مریم عبدالوهاب(مادر انوشه آزادبر)
خدیجه حاج فتحعلی(مادر بهروز کریمی زاده)
مخدومه معینی ( مادر مهدی گرایلو)
فاطمه ایلواری(مادر آرش پاکزاد)
ایران جلیلی ( مادر نسیم سلطان بیگی)
علیرضا آزادبر(پدر انوشه)
مهناز بهادرانی(مادر علی سالم)
بهروز اللهیاری(پدر)
فاطمه قادری (مادر نادر احسنی)
علی اکبر پاکزاد(پدر)
مینا غیرتمند (همسر روزبه صف شکن)
تاج الملوک نوروزیان (مادر روزبه صف شکن)
نجمیه شرافتی(مادر نیما نحوی)
زیبا اسدی ( مادر محسن عمین)
فرشته نیازی ( مادر امیر آقایی)
ایرج صف شکن (پدر روزبه صف شکن)
رضا غمین (پدر)
عبدالرحمان نحوی
(پدر

ادامه

No comments: