اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 19, 2007

حمایت کن لوچ از دانشجویان بازداشتیکن لوچ، کارگردان کمونیست مشهور بریتانیایی و سازنده ی فیلمهایی چون"آوای کارلا"، "سرزمین و آزادی"، "بادی که بر مرغزارها وزید"، "کتی به خانه بر می گردد"، "نام من جو است"، "شانزده سالگی شیرین"، "یک بوسه ی زیبا" و ... فراخوان کمیته ی پی جو را امضا و بازداشت دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب را محکوم کرد

No comments: