اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 09, 2007

رفیق پیمان پیران در بند 209 اوین است


طبق آخرین اخبار دریافتی رفیق پیمان پیران نیز در بند 209 اوین به سر میبرد. گویا وی بعد از مجادله ی لفظی با یکی از بازجوهایی که سال 78 هم او را بازجویی کرده بوده با او درگیر شده و برای مداوای خونریزی شدید بینی برای ساعاتی به بهداری اوین منتقل شده است.

No comments: