اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

November 15, 2007

French Students Step Up Protests Against New Job Law

اعتراضات نسبت به تغییرقانون بازنشستگی
و خصوصی کردن برخی از دانشگاهها، از پاریس و حومه آن
فراتر رفته و به شهرهای اطراف آن رسیده است.

No comments: