اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

July 09, 2007

حمله نيروهای امنيتی به سازمان ادوار تحکيم وحدت، شليک تير هوايی و بازداشت اعضای آن

پس از بازداشت صبح امروز اعضای دفتر تحکيم وحدت در مقابل درب ولی عصر دانشگاه اميرکبير انجام شد ، نيروهای لباس شخصی با حمله به دفتر سازمان ادوار تحکيم وحدت ضمن شليک تير هوايی اقدام به بازداشت حاضران در دفتر آن سازمان کردند.
در ميان بازداشت شدگان نام عبدالله مومنی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و سخنگوی سازمان ادوار، بهرام فياضی عضو شورای مرکزی آن سازمان و همچنين مادر محمد هاشمی دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت که جهت پی گيری وضعيت فرزند بازداشت شده خود در آن سازمان به سر می برد به چشم می خورد.
در اين ميان مرتضی اصلاحچی، مجتبی بيات، عزت الله قلندری، حبيب حاج حيدری، مسعود حبيبی، سعيد حسين نيا، آرش خاندل نيز در دفتر ادوار تحکيم وحدت حاضر بودند که آنها نيز بازداشت شدند.
نحوه هجوم نيروهای امنيتی به دفتر سازمان ادوار تحکيم وحدت که با شليک تير هوايی و اعمال خشونت و شکستن در همراه بوده به گونه ای شديد بوده است که مردم منطقه با نگرانی در محل حاضر می شوند و جويای دليل اين حمله می شوند که نيروهای امنيتی برای آرام کردن جو به دروغ خود را مامور مبارزه با مواد مخدر معرفی می کنند! با توجه به اين بارداشت ها که از صبح ۱۸ تير آغاز شده است به نظر می رسد اقتدارگرايان قصد دارند با استفاده از فرصت تابستان اقدام به قلع و قمع شديد نيروهای جامعه مدنی و خاموش کردن هر گونه صدای منتقدی بپردازند.

No comments: