اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

July 04, 2007

آخرين اخبار از دانشگاه هنر

وضعيت دانشجويان دانشگاه هنر هنوز در پرده اي از ابهام است اين. دانشجويان اين دانشگاه كه در چند روز گذشته با چندين حمله ي وحشيانه ي نيروهاي لباس شخصي و حراست دانشگاه مواجه شده و با باتوم و گاز فلفل مورد حمله قرار گرفته و تعدادي نيز براي مدت كوتاهي بازداشت شده بودند هنوز وضعيت مشخصي ندارند و به هيچ كدام از خواسته هايشان پاسخي داده نشده است.همچنين شب گذشته حراست دانشگاه با فرستادن برگه هايي تعداد ١٦ نفر از دانشجويان اين دانشگاه را به كميته ي انضباطي احضار كرده است.لازم به ذكر است كه وسايل ضبط شده ي دانشجويان طي حمله هاي روزهاي اخير هنوز به آنان بازگردانده نشده است.

No comments: