اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

July 11, 2007

بیانیه اعتراضی تشکل دانشجویی هاوری (دانشگاه آزاد سنندج ) در خصوص دستگیری اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت در 18 تیر 86

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
در فصل سکوت در زمستانی که فریادی بر نمی خیزد چه باشکوه است صدای فریاد دانشجویانی که همیشه در راه آزادی بدونه محاسبه سود وزیان حرکت خویش تنها و تنها با اندیشه حقیقت محور ندای آزادی را سر می دهند .برای برخاستن و سر دادن صدای ملتی که شاید صدایش در گلو خفه شده است. گفتند بیداریم وبیداری خویش را با لرزاندن قصر شیشه ای سکوت مدعیان دولت مهرورزی با اثبات رسانند. فریاد زدندند ما بیداریم باشد که مانیز همگام با آنها بیدار گردیم تا فریادهای در گلو خفته را آزاد سازیم تا ارابه چرخهای آزادی خواهی را به گردش دوباره وتولدی دیگر واداریم. در 18 تیر یادی می کنیم از تمام کسانی که با فدا کردن خویش درس مبارزه در راه آزادی و برابری ،اندیشه حق را بیاموزند تا ما فراموش نکنیم که برای این هدف خطیر چه خونها ریخته شده تا شهادت را گواه بگیریم بر ادامه راه مبارزان آزادی. آنان که به پا خواستند تا بگویند ما بیداریم . با این حرکت به یاد می آوریم فعالیت های دانشجویان را که رسالت افشا گری و تلاش برای جامعه ای آزاد و بدونه تبعیض بر عهده دارند در تمام برهه های زمانی درست در حالی که روشنفکران وسیاست مداران مدعی، مصلحت را بر حقیقت ترجیح داده اند این دانشجویانند که صفحات نانوشته سکوت را درهم دریدند و بارقه های امید را در دل مردم زنده کرده اند . اما متاسفانه باز شاهد سرکوب این حقیقت گویان از طرف مدعیان عدالت و مهر ورزی می با شیم به طوری که در یک تجمع آرام دانشجویی تعدادی از دانشجویان را فقط یه خاطر اینکه گفتند ما بیداریم را دستگیر می کنند اما آنان باید بدانند که ما نیز بیدارم و هرگز نمی توان با سرکوب، ما را از رسیدن به اهدافمان منصرف کنند . بدین وسیله تشکل دانشجویی هاوری (دانشگاه آزاد سنندج) ضمن حمایت قاطع با صراحت دستگیری اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت را شدیدا محکوم می کند و خواستار آزادی بی قیدو شرط آنان می باشد .

No comments: