اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

June 30, 2007

خبر جدید:

بر طبق اخبار رسیده نهضت خود خوانده آزادی اخیرا به چاپ و انتشار مجدد کتابی تحت عنوان انقلاب ایران در دو حرکت!!( نوشته مهدی بازرگان)، دست زده و در چند وقت گذشته به توزیع آن در بین برخی از دانشجویانی که به این دفتر رفت و آمد دارند مشغول است. برای آگاهی از برخی مطالب این کتاب شما را به نوشته ای که درزیر آمده جلب می کنیم:
(بطورخلاصه مارکسیسم مکتب میکروبی و رقیب اصلی اسلام در ایران و سایر جاها بوده ، به انقلاب اسلامی ما خصوصا در حرکت دوم و در تفرقه و گریز از وحدت ، هم خدمت نموده است و هم خیانت، به هیچ وجه هم ریشه کن نیز نشده)
و یا در جایی اشاره مستقیم داشته که حضرت ابراهیم یزدی نوشته های آقا را هم در عراق و هم در تبعید فرانسه، خود شخصا به زبانهای مختلف ترجمه می کرده و به نشریات بین المللی چون فیگارو می داده است.

No comments: